cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
paulgavinz
Level 2

Support for Apple Silicon in FlexNet Publisher.

When can we expect to get universal libraries with both x64 and Apple Silicon support for FlexNET publisher?

Thu macbook cũ tphcm
Thu mua iMac cũ
Tuấn Nguyễn Mobile chuyên thu mua iMac cũ, Macbook cũ giá cao tại TPHCM… Hỗ trợ thu iMac cũ tại nhà – cơ quan, thu cũ lên đời. Tuấn Nguyễn thu không ngại số lượng và tình trạng của máy.
Địa Chỉ: 219/69 Đ. Đỗ Thị Lời, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Labels (1)
0 Kudos
(1) Reply
jyadav
Flexera Alumni

Hi  @paulgavinz  ,

You can download the universal2_mac11 toolkit from PLC provided that you have purchased the license for it .

0 Kudos