Kudos Activity for vlexdev

Kudos Activity for vlexdev